MPH1   MPH2

AktualityVýučba pre študentov MPH štúdia bude:
   1ročník MPH2.1 - 18.9.- 22.9.2017 miestnosť F 105 
 2ročník MPH1.2 - 18.9.- 22.9.2017 miestnosť F 125
Termín podávania prihlášok na špecializačné štúdium MPH pre rok 2017/2018 bol do 30.5.2017
Ak máte záujem záväzne sa prihlásiť na akademický rok 2017/2018, zašlite požadované dokumenty na študijné oddelenie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce:
- žiadosť o prijatie
kópiu rodného listu

- potvrdenie o odbornej praxi

- kópia dokladu o ukončení štúdia

- čestné prehlásenie o tom, že neštudujete súčasne iné špecializačné štúdium 

Adresa na zasielanie povinných dokumentov:

Mgr.Ľubica Valčuhová 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 

Študijný referát

Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitné námestie 1
918 43 TRNAVA 

Informácie: č.d.204, 033/5939450, lubica.valcuhova@truni.sk

Rozhodnutie o prijatí - zaradení do špecializačného štúdia bude uchádzačom zaslané do 30.6.2017. Dôležité dátumy

Príjmanie prihlášok pre rok 2017/2018: 30.5.2017

Harmonogram štúdia

http://mph-trnava.webnode.sk/studijny-harmonogram/

MPH 1.1 Zimný semester 2016/2017: 19.9.2016 - 23.9.2016

MPH1.1 Letný semester 2016/2017: 30.1.2017-3.2.2017

-------------------------------------------------------------------------

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti.

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Štúdium bude prebiehať kombinovanou formou:


  • kontaktne - bloková intenzívna výučba (teoretické prednášky a praktické cvičenia)

40 hodín/semester

  • nekontaktne - samoštúdium a individuálne úlohy

50 hodín/ semester (samoštúdium)

10 hodín / semester (individuálne úlohy)

----------------------------------------------------------------------

Požiadavky na zaradenie do štúdia MPH:


  • uchádzač musí byť pracovník v zdravotníctve
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, alebo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 3 roky odbornej praxe 
  • Uchádzač nesmie byť zaradený v inom špecializačnom odbore (Zákon č. 578/2004 Z. z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 40, odsek 16)