“The art and science of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts of society” (Acheson, 1988; WHO)

Čo vás naučíme


VÝUKOVÉ MODULY

V súlade s inovatívnym vzdelávaním v súlade s princípmi tzv. "New Public Health"

  • Údaje vo verejnom zdravotníctve a ich manažment .

  • zdroje
  • analytické nástroje
  • metódy
  • evaluácia

Podpora zdravia a prevencia ochorení.

Aplikácia intervencií a vyhodnotenie implementácie

Politika zdravia, programy, akčné plány a legislatíva.

Tvorba politík

Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve. Manažment.

Komunikácia.

Nové výzvy pre verejné zdravotníctvo

Prečo si vybrať práve nás

MPH Trnavská univerzita

Individuálny prístup

Náš študent je v prvom rade náš kolega. Máme záujem s našimi študentami ďalej spolupracovať a rozvíjať nové myšlienky a projekty v prospech zdravia populácie. Podporujeme vzájomné učenie sa a zdôrazňujeme nevyhnutnosť tímovej a medziodborovej spolupráce. 

Profesionálny tím

Naši pedagógovia sú vysokokvalifikovaní odborníci s medzinárodnými skúsenosťami vo výuke aj v projektových aktivitách. 

https://vz.truni.sk/index.php?id=12


Podmienky prijatia

Požiadavky na prijatie:

  • uchádzač musí byť  pracovník v zdravotníctve
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, alebo laboratórne a vyšetrovacie metódy
  • 3 roky odbornej praxe 
  • uchádzač nesmie byť zaradený v inom špecializačnom štúdiu


Podklady potrebné k žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia

Ďakujeme za Váš záujem študovať MPH na Trnavskej univerzite. Súčasťou  záväznej prihlášky sú nasledovné prílohy:

1. Potvrdenie od zamestnávateľa, že ste pracovník v zdravotníctve.

2. Kópia diplomu 2. stupňa VŠ vzdelania.

3. Potvrdenie o odbornej praxi v dĺžke 3 roky 

----------------------------------------------------------

Prílohy zasielať poštou v obálke označenej "MPH" na adresu :

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

vedúca Katedry verejného zdravotníctva

Trnavská univerzita v Trnave

FZSP

Univerzitné nám. 1

91843 Trnava


V procese prípravy. 

Podmienkou zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve, preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe neurčuje.