Katedra verejného zdravotníctva

Predstavujeme sa

O NAŠEJ ŠKOLE

Charakteristika činnosti vzdelávacej ustanovizne.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave bola založená dňa 1.7.1994 ako ďalšia z fakúlt obnovenej Trnavskej univerzity, ktorá nadväzuje na Trnavskú univerzitu, založenú Petrom kardinálom Pázmáňom v roku 1635 a na lekársku fakultu tejto univerzity, založenú v roku 1770.

Fakulta bola zriadená s účinnosťou od 1. 7. 1994 v zmysle §10 ods.1 písm. a) zákona č. 172/90 Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len "senát univerzity") na jeho zasadnutí dňa 22. 6.1994. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce vznikla na Slovensku ako prvá fakulta s takýmto jedinečným zložením, a to z nelekárskych zdravotníckych odborov (laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo) a zároveň aj z vied behaviorálnych - sociálna práca.

Fakulta, ako školská inštitúcia, chce byť príťažlivou a atraktívnou modernou školou, opierajúcou sa o tradície univerzitného akademického prostredia i tradičnej hodnoty európskej kultúry. Za viac ako dvadsať rokov svojej existencie si fakulta vybudovala rozsiahlu sieť kontaktov v oblasti vedy a výskumu. Aktívne sa zapája do výskumným projektov, spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje mobility študentov a pedagógov.

Fakulta je platným členom ASPHER-u - Asociácia škôl verejného zdravotníctva v európskom regióne. 

https://www.aspher.org/users,116.html

Fakulta je členom a sídlom  "Asociácie vzdelávateľov v zdravotníckych odboroch Slovenska".  

MISIA fakulty:

• Fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied o človeku. Takýmto človekom v zdraví, ale aj v chorobe, v núdzi, v sociálnych problémoch sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, jeho rodiny, ako aj na úrovni komunity a tiež aj na úrovni populácie.

• Sme renomovanou vzdelávacou inštitúciou, nadväzujúcou na historické tradície Trnavskej univerzity založenej v roku 1635 a našim poslaním je nielen plnenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale, ako akademická inštitúcia, plníme aj svoje poslanie na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom.

• Produkujeme nové vedecké poznatky na základe nami vykonávaného výskumu a dosahujeme v tom medzinárodnú akceptáciu. Získané vedecké výsledky aplikujeme do výučby v akreditovaných študijných programoch. Vzhľadom k našim výborným výsledkom vo vede a výskume sa opakovane umiestňujeme na prvom mieste v rebríčku zdravotno-sociálnych fakúlt na Slovensku.

• Vzhľadom k trvalej pozornosti, ktorú venujeme skvalitňovaniu štúdia, bola Trnavskej univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label, a tak môžu naši absolventi úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.

Na základe akreditácie a výsledkov vedeckého bádania poskytujeme vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaného bakalárskeho, magisterského, doktorandského študijného programu a celoživotného a ďalšieho špecializačného vzdelávania. Ich uskutočňovanie patrí k našim hlavným úlohám.

Fakulta poskytuje vzdelávanie v akreditovaných odboroch behaviorálnych vied (sociálna práca) a v zdravotníckych nelekárskych odboroch pre nasledovné zdravotnícke povolania:

  • verejný zdravotník - verejné zdravotníctvo
  • sestra - ošetrovateľstvo
  • zdravotnícky laborant - laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Neodmysliteľnou úlohou fakulty v oblasti vedy je vykonávať základný i aplikovaný výskum, na ktorom sa podieľajú všetci vysokoškolskí učitelia, doktorandi, a výskumní pracovníci fakulty s cieľom využívať najnovšie poznatky vedy pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti. Fakulta navrhuje univerzite priznať absolventom bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu príslušné akademické tituly, vydať vysokoškolský diplom a ďalšie doklady o ukončenom štúdiu určené zákonom.

Pracovníci, ktorí personálne zabezpečujú študijný program Verejné zdravotníctvo sa úspešne podieľajú na riešení domácich a najmä medzinárodných projektov. Spolupracujeme pri spoločných publikáciách s odborníkmi zo zahraničia, ako aj s odborníkmi iných inštitúcií v SR. Zameriavame sa pritom na publikácie, ktoré sú evidované vo WOS, SCOPUS, ale najmä na vysokohodnotené publikácie z kategórie A. Práce pracovníkov katedry Verejného zdravotníctva  sú citované inými autormi doma aj v zahraničí. 

VÝROČNÉ SPRÁVY KATEDRY: 

https://vz.truni.sk/index.php?id=50

PRACOVNÍCI KATEDRY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA:

https://vz.truni.sk/index.php?id=12GARANT

RNDr. Peter Letanovský, MPH

V príprave...
 

SKÚSENOSTI

V príprave...

Odborné úspechy

V príprave...

peter.letanovsky@gmail.com

Odborný koordinátor

doc.PhDr.Daniela Kállayová, PhD.,MPH

V príprave...

SKÚSENOSTI

V prípave... 

PRACOVNÉ ÚSPECHY

V prípave... 

daniela.kallayova@truni.sk