MPH štúdium na Trnavskej univerzite

Čo vás naučíme

 • ANALYZOVAŤ • INTERPRETOVAŤ • NAVRHOVAŤ • RIADIŤ

/Biostatistics /Environmental Health Sciences / Epidemiology/ Social and Behavioral Sciences /Health Policy Management /

New Public Health Concept: 

  • more holistic, multidisciplinary, and multi-sectoral approach to improving population health by tackling risk factors at an individual, community, and societal levelPrvý rok štúdia

V rámci prvého roka štúdia bude štúdium orientované na metódy evaluačného výskumu a na metodiku HIA (Hodnotenie dopadov na verejné zdravie). Prvý rok štúdia končí vypracovaním kritického hodnotenia odbornej publikácie. 
  

Demografia a aplikovaná epidemiológia

Evaluačný výskum (Outcome research/Evidence based research) pre verejné zdravotníctvo

Zdravotnícka štatistika (SR,EU)

Bioštatistika 

Kvalitatívne metódy vo verejnom zdravotníctve

-----------------------------------------------------------------------

Kvantitatívne metódy vo verejnom zdravotníctve

Medzinárodné verejné zdravotníctvo (WHO,EU,UNDP, OSN)

Hodnotenie dopadov na zdravie - screening, scoping, hodnotenie rizika

Hodnotenie dopadov na zdravie - informovanie, rozhodnutie, implementácia, vyhodnotenie

Infraštruktúra verejného zdravotníctva (SR,EU,USA) 

Druhý rok štúdia

V druhom roku štúdia sa končí vypracovaním návrhu HIA. 
 

Podpora zdravia a ochrana zdravia

Sociológia zdravia

Prevencia chronických ochorení

Manažérska psychológia zameraná na riadenie

Prevencia infekčných ochorení

-----------------------------------------------------------------------------

Etické aspekty v zdravotníctve a v riadení organizácie

Komunitná medicína/ komunitné zdravie

E-health implementácia

Intervenčné štúdie a intervenčné programy zdravia

Komunikácia pre potreby riadenia a tímová práca

Tretí rok štúdia

Tretí rok štúdia končí napísaním záverečnej špecializačnej práce na tému zvolenú v prvom roku štúdia.

Zdravotnícke právo a legislatíva, správny poriadok

Prehľad a implementácia národných programov zdravia

Manažment zdravotníckych zariadení, manažérske zručnosti potrebné pre riadenie. Manažment kvality a bezpečnosť pacienta.

Nadnárodné programy zdravia (WHO, EU)

Ekonomika zdravotníctva, zdravotníckych zariadení, zdravotné poisťovníctvo

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tvorba politík zdravia - analýza súčasného stavu, zhodnotenie politiky a návrh novej politiky

Zdravotná politika SR, Zdravotná politika EÚ

Riadenie a plánovanie ľudských zdrojov

Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve

Konzultačný seminár k záverečným prácam