MPH1   MPH2

Aktuality


Termín podávania prihlášok na špecializačné štúdium MPH pre rok 2018/2019 
 do 30.5.2018

Ak máte záujem záväzne sa prihlásiť na akademický rok 2018/2019, zašlite požadované dokumenty na študijné oddelenie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce:

- žiadosť o prijatie

- kópiu rodného listu

- potvrdenie o odbornej praxi a životopis Europass

-  úradne overený doklad o ukončení Mgr. štúdia  v odbore verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, alebo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

- čestné prehlásenie o tom, že neštudujete súčasne iné špecializačné štúdium

Adresa na zasielanie povinných dokumentov:

Mgr.Ľubica Valčuhová

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,

Študijný referát

Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitné námestie 1
918 43 TRNAVA

Informácie: č.d.204, 033/5939450, lubica.valcuhova@truni.sk

Rozhodnutie o prijatí - zaradení do špecializačného štúdia bude uchádzačom zaslané v júli 2018.


Dôležité dátumy

Príjmanie prihlášok pre rok 2017/2018: 30.5.2017

Harmonogram štúdia

https://mph-trnava.webnode.sk/studijny-harmonogram/

MPH 2.1 + MPH 1.2 

Zimný semester 2017/2018: 

18.9.2017 - 22.9.2017

MPH 2.1 + MPH 1.2

 Letný semester 2017/2018

29.1.2018-2.2.2018

--------------------------------------------------------

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti.

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

Štúdium bude prebiehať kombinovanou formou:


  • kontaktne - bloková intenzívna výučba (teoretické prednášky a praktické cvičenia)

40 hodín/semester

  • nekontaktne - samoštúdium a individuálne úlohy

50 hodín/ semester (samoštúdium)

10 hodín / semester (individuálne úlohy)

----------------------------------------------------------------------

Požiadavky na zaradenie do štúdia MPH:


  • uchádzač musí byť pracovník v zdravotníctve
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, alebo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • 3 roky odbornej praxe 
  • Uchádzač nesmie byť zaradený v inom špecializačnom odbore (Zákon č. 578/2004 Z. z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 40, odsek 16)